10 Kasım 2010 Çarşamba

KSystemTrayIcon

Miras diagramı:KSystemTrayIcon modülü, QSystemTrayIcon modülünü miras almaktadır.
QSystemTrayIcon sistem tepsisindeki bir uygulama için bir ikon oluşturmamızı sağlar. Modern işletim sistemlerinin hemen hemen hepsinde masaüstünün özel bir yerinde sistem çekmecesi veya bildirim alanı diye adlandırılan bir bölüm bulunur. Bu bölümde sistemde çalışır durumdaki uygulamaların ikonları ve kısa mesajları görüntülenir.
KSystemTrayIcon KDE platformunda kullanılır. Sistem tepsisinde bir ikona sol mouse butonuyla tıklandığında uygulamanın ana penceresi açılır, sağ mouse butonuyla tıklandığında popup menü ile uygulamaların listesi gösterilir.

Public Slotlar
void
KSystemTrayIcon::toggleActive()
: toggle üzerine girdi olup olmadığını dinler.

Sinyaller:

void quitSelected(): Bir işlemi yerine getirdikten sonra ana pencerenin kapatılmasına yarayan sinyaldir.

Public üye fonksiyonları:

KSystemTrayIcon (QWidget *parent=0): Sınıfın yapıcısıdır. Tepsi penceresine tıklandığında parent widget görünür.

KSystemTrayIcon (const QString &icon, QWidget *parent=0): Yukarıdaki yapıcıyla aynı işi yapar ancak ayrıca sistem tepsisinde kullanılabilecek ikonun ismiyle tanımlanmasını sağlar.

KSystemTrayIcon (const QIcon &icon, QWidget *parent=0): Yukarıdaki yapıcıyla aynı işi yapar.

~KSystemTrayIcon (): Sınıfın yokedicisi.

KActionCollection * actionCollection (): Context menu içindeki olaylara kolay erişim için kullanılır.

QWidget * parentWidget () const: Yapıcı tarafından atanan QWidget'i döndürür.

bool parentWidgetTrayClose () const : Bu fonksiyon false değeri döndürdüğünde pencere kapatma işlemi normal olarak gerçekleştirilir. True değeri döndürdüğünde sistem tepsisiyle ilişkili bir işlem gerçekleştirilir.

static QIcon loadIcon (const QString &icon, const KComponentData &componentData=KGlobal::mainComponent()): Verilen componentDatanın ikon yükleyici sınıfı kullanılarak bir icon yüklenir. Bu ikon sadece sistem tepsisinde gösterilir.

7 Kasım 2010 Pazar

KActionMenu


KActionMenu

KActionMenu için miras diyagramı:
KActionMenu başka eylemlerin bir alt menüsünü tutan kendine özgü birçok özelliğe sahip eylemdir.
Herhangi bir QAction alt menü oluşturmak için kullanılabilir.

Popupmenu eklemek, alt menü oluşturur. Araç çubuğu eklemek, alt menü ile buton oluşturur.


Public üye fonksiyonları:
KActionMenu (QObject *parent): Sınıfın yapıcısıdır. Miras alınan KAction sınıfının setShortcutConfigurable(bool configurable) fonksiyonuna false parametresi vererek kullanıcıya kısayolları düzenleyemeyeceğini gösterir.
KActionMenu (const QString &text, QObject *parent): Sınıfın yapıcısıdır. Burada da setShortcutConfigurable(bool configurable) fonksiyonuna false parametresi vererek. Kullanıcıya kısayolları düzenleyemeyeceğini gösterilir. Ayrıca text argumanı setText() fonksiyonuna parametre olarak girilir.
KActionMenu (const KIcon &icon, const QString &text, QObject *parent): Sınıfın yapıcısıdır. KAction sınıfının KAction (const KIcon &icon, const QString &text, QObject *parent) yapıcısını gerçekleştirir. Burada kısayolu oluşturacak icon, ve text parametreleri girilir ( örneğin &Options, icon: & , text: Options, O Option için kısayol oluşturur.
~KActionMenu (): yokedici.
void addAction (QAction *action): QMenu sınıfının addAction() modulünü çağırır. Eylemlerin menü listesine action eylemini ekler.
QAction * addSeparator (): Bir eylemin separator (ayırıcı) olarak atanmasını sağlar

virtual QWidget * createWidget (QWidget *parent): QWidgetAction sınıfından implement edilir. Özel widgetleri destekleyen taşıyıcı widgete bir eylem eklenmek istendiğinde bu fonksiyon çağırılır.
bool delayed () const: KToolBar bağlanıldığında gecikme penceresi oluşursa true döndürür.
void insertAction (QAction *before, QAction *action): Eylem ekler.
QAction * insertSeparator (QAction *before): Menuye ayırıcı eylem ekler.
KMenu * menu (): Bir menu varsa bu eylemin menusünü bir KMenu olarak geri döndürür. Eğer menü yoksa bir tane oluşturur.
KMenu * popupMenu ():Bir menu varsa bu eylemin menusünü bir KMenu olarak geri döndürür. Eğer menü yoksa bir tane oluşturur.
void remove (KAction *): Menüden KAction tipinde bir eylemi kaldırır.
void removeAction (QAction *action): Menüden QAction tipinde bir eylemi kaldırır.
void setDelayed (bool delayed): delayed=true ise, KToolBar bağlanıldığında bu eylem delayed popup menu oluşturacaktır.
void setMenu (KMenu *menu): menüyü ayarlar.